Đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh trung cấp kế toán năm 2022

Tuyển sinh trung cấp kế toán năm 2022

2.1. Bng tiếđộ đào to:

 

 

2.2. Diễn giải kế hoạch về thời gian thực hiện dự kiến:

 

Giờ dạy trong tuần

 • Giờ dạy lý thuyết: 5 giờ/buổi x 5 ngày = 25 giờ (thứ bảy kg học LT)
 • Giờ dạy thực hành 4 giờ/buổi 6 ngày = 24 giờ.

Ghi chú:

 • Chưa trừ những ngày nghỉ lễ (có kế hoạch dạy bù sau).
 • Trường hợp có thời gian học dài hơn trong kế hoạch sẽ tăng giờ thực hành vào ngày thứ bảy hoặc thực hành 2 ca trong ngày.

 

 

 1. PHÂN B MÔN HĐÀO TO THEO HC K NĂM THỨ I

 

 1. HC K 1:
 1. Về kiến thc:
 • Có kiến thức về soạn thảo một số văn bản thông dụng và hiểu được phương thức lập hồ sơ công việc ở phần đảm nhiệm;
 • Biết được những nguyên tắc, quy trình cơ bản trong công tác quản lý và xử lý văn bản;
 • Có kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô của doanh nghiệp và các qui luật kinh tế tất yếu khách quan tồn tại trong nền kinh tế thị trường, và mối quan hệ hữu cơ giữa các quy luật kinh tế của doanh nghiệp.

 

 

 1. Về k năng:
 • Thực hiện thành thạo công tác văn thư, lập hồ sơ và công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ hành chính cho cơ quan, tổ chức;
 • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, trong công tác quản lý và xử lý văn bản;
 • Có kỹ năng hoạch định, tổ chức, phối hợp, tiêu chuẩn hoá và kiểm soát các hoạt động xử lý thông tin;
 • Phân tích và đánh giá môi trường bên trong và môi trường bên ngoài tác động lên sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp – nghiên cứu những cơ hội và những thách thức tác động lên doanh nghiệp;
 • Lập được kế hoạch và quản trị được công việc ở văn phòng phần đảm nhiệm;
 • Tổ chức được các cuộc họp, hội nghị và các chuyến đi công tác.
 1. Về thái độ:
 • Rèn luyện tính chủ động trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ của nhân viên văn phòng và tự chịu trách nhiệm với công việc;
 • Phong cách lịch sự Kiểm soát cảm xúc; sáng tạo; tự tin; có óc phán đoán;
 • Có khả năng nói để thuyết phục cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới;
 • Có đạo đức nghề nghiệp, có phẩm chất tốt để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của xã hội trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế;
 • Có trách nhiệm trong công việc, trong sử dụng, bảo quản tài sản trong tổ chức.

 

 1. Môn hc và Thời gian đào tạo:

 

TT

MH

Tên môn học Thời gian Môn học (giờ) Tín chỉ
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Bài tập

/T.hành

Kiểm tra
01 MH 05 Tin học 75 15 58 2 3
02 MH06 Tiếng Anh 01 60 30 28 2 3
03 MH08 Kinh tế vi mô 60 30 28 2 3
04 MH12 Kỹ thuật soạn thảo và quản lý văn bản 45 15 28 2 2
05 MH19 Quản trị hành chính văn phòng 45 15 28 2 2
Tổng cộng 285 105 170 10 13

 

 

 1. HC K 2:
 1. Về kiến thc:
 • Hiểu được những định nghĩa cơ bản trong nguyên lý kế toán;
 • Có kiến thức về kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…;
 • Hiểu được những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế  xã hội;
 • Có kiến thức về hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để nhằm mục đích có thể từ đó điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.
 1. Về k năng:
 • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán trong lĩnh vực kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…;
 • Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi chép sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
 • Lập được báo cáo kế toán tài chính vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương,… của doanh nghiệp;
 • Phân tích, đánh giá và kiểm tra được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp trong lĩnh vực vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…;
 • Báo cáo được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
 • Lập được kế hoạch hoạt động kế toán trong doanh nghiệp;
 • Sử dụng thành thạo Excel trong kế toán doanh nghiệp thông dụng.
 1. Về thái độ:
 • Rèn luyện tính chủ động trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán;
 • Có đạo đức nghề nghiệp, có phẩm chất tốt để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của xã hội trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế;
 • Có trách nhiệm trong công việc, trong sử dụng, bảo quản tài sản trong tổ chức.
 1. Môn hc và Thi gian đào to:
TT

MH

Tên môn học Thời gian Môn học (giờ) Tín chỉ
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Bài tập

/T.hành

Kiểm tra
01 MH 07 Tiếng Anh 02 60 30 28 2 3
02 MH11 Pháp luật kinh tế 45 15 28 2 2
03 MH14 Nguyên lý kế toán 45 15 28 2 2
04 MH16 Kế toán tài chính (1) 75 45 26 4 4
05 MH24 Ứ.dụng Excel trong kế toán 60 0 56 4 2
Tổng cộng 285 105 166 14 13

 

 

 1. HC K 3:
 1. Về kiến thc:
 • Có kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế  xã hội;
 • Có kiến thức về kế toán trong hoạt động đầu tư tài chính; kế toán dự phòng; kế toán các khoản công nợ phải thu phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu, cách lập, đọc báo cáo tài chính….;
 • Hiểu được các sự kiện hay giao dịch, phân tích và ghi chép các báo cáo tài chính của những người sử dụng;
 • Có kiến thức về các loại dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp tùy theo vào quy mô và loại hình của doanh nghiệp đó;
 • Có kiến thức về hoạt động lập thủ tục và hướng dẫn của hệ thống thông tin kế toán để thu thập, tổng hợp, lưu trữ, quản lý, truy xuất và xử lý dữ liệu một cách tự động.
 1. Về k năng:
 • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán trong lĩnh vực kế toán như kế toán hoạt động đầu tư tài chính; kế toán dự phòng; kế toán các khoản công nợ phải thu phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu và cách lập, đọc báo cáo tài chính….;
 • Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi chép sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
 • Lập được báo cáo kế toán hoạt động đầu tư tài chính; kế toán dự phòng; kế toán các khoản công nợ phải thu phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu và cách lập, đọc báo cáo tài chính… của doanh nghiệp;
 • Phân tích, đánh giá, kiểm tra được công tác tài chính kế toán của doanh nghiệp trong lĩnh vực kế toán hoạt động đầu tư tài chính; kế toán dự phòng; kế toán các khoản công nợ phải thu phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu và cách lập, đọc báo cáo tài chính…;
 • Báo cáo được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
 • Có kỹ năng lập thủ tục trên hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp để thu thập, tổng hợp, lưu trữ, quản lý, truy xuất và xử lý dữ liệu.
 1. Về thái độ:
 • Rèn luyện tính chủ động trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán;
 • Có đạo đức nghề nghiệp, có phẩm chất tốt để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của xã hội trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế;
 • Có trách nhiệm trong công việc, trong sử dụng, bảo quản tài sản trong tổ chức.
 1. Môn hc và Thi gian đào to:
TT

MH

Tên môn học Thời gian Môn học (giờ) Tín chỉ
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Bài tập

/T.hành

Kiểm tra
01 MH02 Pháp luật 30 18 10 2 2
02 MH17 Kế toán tài chính (2) 75 45 26 4 4
03 MH20 Hệ thống thông tin kế toán 45 15 28 2 2
04 MH21 Thực hành sổ sách kế toán 60 30 28 2 3
Tổng cộng 285 108 167 10 11

Brand

Cao đẳng khoa học cộng nghệ TP HCM

Tuyển sinh cao đẳng ngành quản trị kinh doanh năm 2022
 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NĂM THỨ I
 1. Về kiến thức:
 • Hiểu biết kiến thức về kỹ năng quản trị, giao tiếp trong kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh vào công tác quản lý.
 • Có kiến thức về quản trị công nghệ Marketting như: quản trị chất lượng, quản trị dịch vụ, quản trị quan hệ khách hàng, digital Marketing, thương mại điện tử... để tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh từ đó đề xuất kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng;
 • Có kiến thức về những vấn đề cơ bản trong sổ sách kế toán;
 1. Về kỹ năng:
 • Có kỹ năng bán hàng; Vận hành được hệ thống tiêu thụ sản phẩm sẵn có tại đơn vị một cách hiệu quả;
 • Có kỹ năng giao tiếp và lắng nghe, thuyết trình, trình bày sản phẩm;
 • Làm việc theo nhóm;
 • Lập Kế hoạch tổ chức công việc Marketing;
 • Thực hiện thành thạo nghiệp vụ digital Marketing;
 • Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại điện tử;
 • Có kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và thuyết trình bảo vệ kế hoạch kinh doanh.
 
 1. Về thái độ:
 • Giao tiếp hiệu quả thông qua văn bản viết, thuyết trình, thảo luận và làm chủ tình huống;
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc với cộng đồng xã hội;
 • Có tinh thần hỗ trợ các thành viên trong nhóm hay bộ phận để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;
 • Làm việc có phương pháp khoa học có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc; biết phân tích, giải quyết vấn đề, đúc kết kinh nghiệm, cải tiến công việc được giao; có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, biết đoàn kết và phối hợp, hợp tác, tự tin, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công việc;
 • Thích nghi được với môi trường làm việc khác nhau;
 • Thích ứng được với sự thay đổi trong các thời kỳ công nghệ 4.0.
 1. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Làm việc theo chuẩn đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật lao động, chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh;
 • Làm việc có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc; có tinh thần cầu tiến,  biết đoàn kết và phối hợp, hợp tác, tự tin, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công việc;
 • Ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, nội qui làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị.
   
 1. Vị trí việc làm sau khi học xong năm thứ nhất:
Sau khi kết thúc năm học thứ nhất người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề tại công ty – doanh nghiệp bao gồm những lĩnh vực: 1. Bán hàng; Quản trị bán hàng; 2. Marketing, digital Marketing.
 1. Khối lượng kiến thức và thời gian học năm I:
1. Khối lượng kiến thức - Số lượng môn học: 17 môn học. - Khối lượng kiến thức năm I: 930 giờ (tương đương 40 tín chỉ). - Khối lượng lý thuyết: 303 giờ; Thực hành/thí nghiệm/thảo luận: 459 giờ; Thi/kiểm tra: 33 giờ. - Thực tập nghề nghiệp: 133 giờ; Báo cáo thực tập nghề nghiệp: 2 giờ 2. Thời gian đào tạo năm học thứ I: Gồm 3 học kỳ, mỗi học kỳ: 14 tuần.