GIẢNG VIÊN – CHUYÊN GIA

Trần Khánh Lâm

Tiến Sĩ / Tổng thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
Tiến sĩ Trần Khánh Lâm tốt nghiệp đại học Trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh và hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Ông Khánh …

Mai Đức Nghĩa

Thạc sĩ/Chuyên gia đào tạo và tư vấn Học viện Chuyên gia
Thạc sĩ Mai Đức Nghĩa tốt nghiệp đại học Trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Melbourne University, Ông Nghĩa có nhiều năm giảng dạy …

Điền Văn Châu

Thạc sĩ/Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán FAC
Ông Điền Văn Châu tốt nghiệp đại học Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM năm 1983, Khoa Kế Tài Ngân và hoàn thành chương trình Thạc sĩ kế toán Quốc tế (Master of International Accounting …