KINH TẾ - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"

KINH TẾ - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"

KINH TẾ - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"

KINH TẾ - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"

KINH TẾ - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"
KINH TẾ - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"
Trang chủ Chương trình đào tạo KINH TẾ

KINH TẾ

Đơn vị đào tạo
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
  • PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG-KONTUM
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
Thời gian học
  • 2 năm
  • 4 năm

Các chương trình đào tạo

Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
2 năm
04-2019
Tuyển sinh thạc sĩ quản trị kinh doanh 2019 đào tạo thời gian 18 tháng tại trường Đại Học Văn Lang. [+]
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KINH DOANH QUỐC TẾ

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KINH DOANH QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM
4 năm
04-2018
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KINH DOANH QUỐC TẾ [+]
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KẾ TOÁN

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM
4 năm
04-2018
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KẾ TOÁN [+]
ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG - KỂ TOÁN

ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG - KỂ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
04-2018
ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG - KỂ TOÁN [+]
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH DOANH QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH DOANH QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
4 năm
08-2017
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH DOANH QUỐC TẾ [+]
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
4 năm
08-2017
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN [+]
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH TÉ-KINH TÉ VÀ QUẢN LÝ CÔNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH TÉ-KINH TÉ VÀ QUẢN LÝ CÔNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
4 năm
08-2017
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH TÉ-KINH TÉ VÀ QUẢN LÝ CÔNG [+]
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH TÉ-KINH TÉ ĐỐI NGOẠI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH TÉ-KINH TÉ ĐỐI NGOẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
4 năm
09-2017
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH TÉ-KINH TÉ ĐỐI NGOẠI [+]